Sun Style Tai Chi Movements

Basic Tai Chi Movements

Void Posture: Wu Ji Shi Tai Ji Posture: Tai Ji Shi Lazily Tying the Clothes: Lan Zha Yi Opening Hands: Kai Shou Closing Hands: He Shou

Single Whip: Dan Bian Lift Hands and Step Up Posture: Ti Shou Shang Shi White Crane Cools its Wings: Bai He Liang Chi

Brush Knee Twist Step Left: Lou Xi Ao Bu Hands Strum the Lute: Shou Hui Pi Pa Advance Step, Deflect, Parry and Punch: Jin Bu Ban Lan Chui Appearing to Seal and Close: Ru Feng Si Bi Embrace the Tiger and Push the Mountain: Bao Hu Tui Shan Kai He

Brush Knee and Twist Step Right Lazily Tying the Clothes Kai He

Single Whip Fist Under Elbow: Zhou Xia Kan Chui Retreat and Repulse the Monkey: Dao Nian Hou Hands Strum the Lute White Crane Cools its Wings Kai He

Brush Knee Twist Step Left Hands Strum the Lute Pass Through the Back Three Times: San Tong Bei Lazily Tying the Clothes Kai He

Single Whip Cloud Hands: Yun Shou High Pat on Horse: Gao Tan Ma Lifting Foot Right: Qi Jiao Lift Foot Left Turn the Body and Kick (left): Zhuan Shen Ti Jiao Stamp Step and Strike: Zhan Bu Da Chui Overturn the Body and Double Kick: Fan Shen Er Qi Jiao Turn the Body and Ambush the Tiger: Fan Shen Fu Hu Lift Foot Left Turn the Body and Kick (right) Advance Step Parry, Punch Appearing to Seal and Close Embrace Tiger and Push the Mountain Kai He

Brush Knee and Twist Step Right Lazily Tying the Clothes Angled Single Whip Parting the Wild Horses Mane (left & right): Ye Ma Fen Zhong Lazily Tying the Clothes Kai He

Single Whip Palm Through the Back: Tong Bei Zhang Jade Lady Works the Shuttles: Yu Nu Chuan Suo Leisurely Tying the Coat Kai He

Single Whip Cloud Hands Downward Cloud Hands Posture: Yun Shou Xia Shi Rooster Standing on One Leg: Geng Ji Du Li Retreat and Repulse the Monkey Hands Strum the Lute White Crane Cools its Wings Kai He

Brush Knee Twist Step Left Hands Strum the Lute Pass Through the Back Three Times: San Tong Bei Lazily Tying the Clothes Kai He

Single Whip Cloud Hands High Pat on Horse Crossed Swinging Lotus: Shi Zi Bai Lian Advance Step Strike the Crotch: Jin Bu Zhi Dang Chui Lazily Tying the Clothes Kai He

Single Whip Downward Single Whip: Dan Bian Xia Shi Stepping Up to the Seven Stars: Shang Bu Qi Xing Stepping Down to Straddle the Tiger: Xia Bu Kua Hu Turning Swinging Lotus: Zhuan Jiao Bai Lian Bend the Bow and Shoot the Tiger: Wan Gong She Hu Double Crashing Fists: Shuang Zhuang Zhang Uniting Yin and Yang: Yin Yang Hun Yi Returning to the Source of the Void: Wu Ji Huan Yuan

Bookmark the permalink.

Leave a Reply